Skip to main content Skip to footer

 

Basketbalvereniging

Martial Aristos Combinatie Delfzijl


Huishoudelijk reglement>

Inhoud
1. Algemeen 
2. Lidmaatschap 
3. Contributie 
4. Leden 
5. Bestuur 
6. Ledenvergadering 
7. Boetes en straffen 
8. Aansprakelijkheid 
9. Wijzingen huishoudelijk reglement 
10. Competitie

 

 

 


1. Algemeen


1.1 Dit reglement is vastgesteld voor het beschrijven van alle zaken, waarin de statuten niet voorzien of waarvan de regeling door de statuten wordt geëist.


1.2 Ieder lid wordt geacht het huishoudelijke reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, waaronder ook wordt verstaan het pesten/discrimineren van mede-, tegenstanders, scheidsrechters, juryleden, trainers, coaches of andere begeleiders, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.


1.3 Nieuwe leden ontvangen bij hun toetreden tot de vereniging van het bestuur een exemplaar van het huishoudelijke reglement. Bij wijziging van dit reglement ontvangen alle leden een nieuw exemplaar van het huishoudelijk reglement.


1.4 Het huishoudelijk reglement kan op ieder moment worden geraadpleegd via de website van Basketbalvereniging M.A.C. Delfzijl (www.macbasketbal.nl). De statuten kunnen ter inzage worden gevraagd bij het bestuur.


1.5 De website fungeert als officieel mededeling orgaan. Daarnaast worden mededelingen gedeeld via de verschillende Whatsapp-groepen. Leden verplichten zichzelf op de hoogte te zijn van de informatie die door middel van deze organen wordt verstrekt.

 


2. Lidmaatschap


2.1 Het lidmaatschap kan worden verkregen door invulling en ondertekening van een inschrijfformulier en zal steeds stilzwijgend verlengd worden voor het nieuwe seizoen. Bij minderjarigen dient het formulier te worden ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.


2.2 Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan voor de duur van 1 seizoen of de resterende periode van dat seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

2.3 Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijke afmelding middels het uitschrijfformulier bij het bestuur vóór 1 mei van het lopende seizoen. Het lidmaatschap kan tevens per direct worden beëindigd in het geval van overlijden door het lid of door opzegging van het bestuur (royement).

2.4 Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap door een lid is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en met instemming van het bestuur.

2.5 Het bestuur is bevoegd leden te schorsen indien daartoe aanleiding bestaat.

2.5.1 Onder schorsing wordt verstaan een tijdelijke vervallenverklaring van het lidmaatschap tijdens welke periode men geen andere rechten of verplichtingen heeft dan contributie te betalen, zich te verweren in tuchtzaken of geschillen en het verzoek van gratie.

2.5.2 Van een schorsing wordt de geschorste en zo mogelijk de trainer, schriftelijk met reden omkleed, in kennis gesteld.

2.5.3 Van een schorsingsbesluit kan de geschorste in beroep gaan bij het bestuur.

2.5.4 Indien een lid door de bond wordt geschorst, wordt deze schorsing door de vereniging overgenomen, zonder dat daartegen andere rechtsmiddelen openstaan dan in de reglementen van de bond voorzien.

 

3. Contributie

3.1 De contributie van de leden en de minimum bijdrage van de begunstigers worden ieder jaar op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

3.2 In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing van betaling van de contributie of donatie te verlenen. Een zodanig besluit wordt door het bestuur schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

3.3 Contributie is immer over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. De contributie wordt in maximaal 4 keer geïnd; waarbij bij het 1e termijn ook altijd de verschuldigde bondscontributie in rekening wordt gebracht. De data waarop de termijnen geïnd worden staan weergegeven op dewebsite (www.macbasketbal.nl). Spelers die tijdens een lopende seizoen aanmelden, moeten de voor hun eerste termijn voor begin van hun eerste wedstrijd betaald hebben. Anders kunnen deze niet in een wedstrijd uitkomen. Voor een andere betalingsregeling kan contact opgenomen worden met het bestuur.

3.4 Ook de bondscontributie wordt in rekening gebracht. Deze dient te worden voldaan bij het eerste termijn van de contributie. Indien een lid later in het seizoen toetreed, worden hier aparte afspraken over gemaakt tussen het lid en het bestuur.

3.5 Het bestuur bepaalt op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan, alvorens de vordering uit handen wordt gegeven.

3.6 Alle door de bond en/of bestuur opgelegde boetes dienen door betrokkene te worden voldaan. Boetes, waarbij sprake is van meerdere betrokkenen, dienen naar rato te worden voldaan. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing van betaling van de boete te verlenen. Een zodanig besluit wordt door het bestuur schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

3.7 Indien een lid later in het seizoen toetreed, wordt er door het bestuur een alternatieve betalingsverplichting opgesteld.

 

4. Leden

4.1 Leden zijn zij die zich schriftelijk door middel van een inschrijfformulier bij de secretaris hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden onder de 18 jaar moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s).

4.2 Indien het lid niet voldoet aan de plichten van het lidmaatschap zal de vereniging hem/haar een boete en/of schorsing opleggen (zie punt 7) behoudens eventueel door het bestuur gemaakte fouten. Dit laatste ter beoordeling aan het bestuur.

4.3 Leden dienen in het verband van het team waarin zij spelen te zorgen voor het nakomen van de wedstrijdverplichtingen. Bij verhindering dient dit gemeld te worden aan de trainer/coach. Aan het lid of de leden door wiens nalatigheid een wedstrijd niet gespeeld kan worden kunnen alle kosten en boetes die daaruit voortvloeien doorberekend worden.

4.4 Onverminderd het bij de wet en de statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken en deel te nemen aan de door de vereniging te organiseren activiteiten. Dit gebruik en deze deelname dienen te geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en onder de voorwaarden door het bestuur vast te stellen.

 

5. Bestuur


5.1 Het bestuur bestaat minimaal uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

5.2 Ieder bestuurslid heeft een zittingsperiode van 3 jaar en is hierna direct herkiesbaar, hetzij men aangeeft hier geen gebruik van te maken.

5.3 Het is niet mogelijk dat de voorzitter en secretaris tegelijkertijd aftreden.

5.4 Bestuurstaken: (Tot de gezamenlijke taken en bevoegdheden van het bestuur behoren tenminste)
- Het opstellen van het trainingsrooster;
- Het huren van zaaltijd voor de trainingen;
- Het initieel aanstellen van trainers en coaches;
- Het bijwonen van reguliere periodieke bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen;
- Het samenstellen van en delegeren naar commissies.

5.5 Het bestuur is bevoegd om in individuele gevallen, waar toepassing van dit reglement onredelijkheid of zakelijke onbillijkheid voor één van beide partijen met zich meebrengt, van dit reglement af te wijken.

 

6. Ledenvergadering

6.1 De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal tenminste één maal per seizoen plaatsvinden. Het bestuur bepaalt de datum, de plaats, het uur en de agenda.

6.2 Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende punten behandeld.
- bespreking van de notulen van de ALV daarvoor;
- bespreking van de schriftelijke jaarverslagen van de diverse commissies en de voorzitter;
- financieel verslag van het afgelopen seizoen en de goedkeuring hiervan;
- voorziening in vacatures;
- rondvraag.

6.3 Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 werkdagen voordat de Algemene Ledenvergadering plaatsvind. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden of hun wettelijke vertegenwoordigers (bij minderjarigheid).

6.4 Alle leden, en waar van toepassing (op jeugdleden) hun ouders/verzorgers, hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan hierboven genoemde personen.

6.5 Op de Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur een ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige leden of hun ouders/verzorgers achter hun naam een handtekening dienen te plaatsen voor hun aanwezigheid. Slechts zij die een handtekening geplaatst hebben nemen deel aan de stemmingen.

6.6 Alle leden die volgens bovengenoemde aanwezig zijn hebben het recht om 1 stem uit te brengen per te bespreken onderwerp.

6.7 Direct na de stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming en het genomen besluit aan de vergadering mede.

6.8 Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering. Een door de leden gedane kandidaatstelling is geldig, indien tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.

 

7. Boetes en straffen

7.1 Boetes opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team, worden op de leden dan wel het team verhaald.

7.2 Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap (zie 3.5) legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is. Het bestuur houdt zich het recht voor dat lid te schorsen, gemeten vanaf de laatste taakverzuiming, 3 keren of meer een taak niet heeft uitgevoerd. Een en ander ter beoordeling van het bestuur.

7.3 Het feit dat een boete is gekregen zal persoonlijk aan desbetreffende speler/speelster en zijn/haar trainer/coach worden meegedeeld. Boetes moeten binnen 1 week na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij het in gebreke blijven van betaling van de boete (binnen 1 week), volgt schorsing totdat wel is betaald. Bij blijvende weigering volgt royement.

7.4 Het bestuur houdt zich het recht voor om bij nalatigheid van steeds hetzelfde team of leden hiervan, dit team uit de competitie te halen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

8.2 De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

8.3 Leden kunnen niet namens de vereniging verbintenissen aangaan.

8.4 De vereniging is voor ontvreemding of wegraken van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

 

9. Wijzigen van het huishoudelijk reglement

9.1 Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het bestuur of door leden, mits het wijzigingsvoorstel schriftelijk bij het bestuur is ingediend, tenminste 5 werkdagen voordat de Algemene Ledenvergadering plaatsvindt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden of hun wettelijke vertegenwoordigers (bij minderjarigheid).

9.2 Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement is aangenomen indien tenminste driekwart van het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering voor dit voorstel is.

9.3 Wijzigingen binnen dit Huishoudelijk Reglement moeten door het bestuur binnen 2 maanden schriftelijk bekend gemaakt worden.

9.4 In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of de Statuten niet voorzien beslist het bestuur.

 

10. Competitie

10.1 Nieuwe leden die competitie spelen en ouder zijn dan 12 jaar zijn verplicht om na het aanmelden bij de club hun spelregelbewijs te halen. Deze leden mogen pas meedoen aan een wedstrijd nadat zij het spelregelbewijs gehaald hebben. Leden jonger dan 12 jaar mogen wel aan de slag voor hun spelregelbewijs; de aanvraag hiervoor kan worden gedaan bij het bestuur.

10.2 Van alle leden die competitie spelen of van ouders/verzorgers van leden die competitie spelen wordt verwacht dat er een bijdrage wordt geleverd aan het goed laten verlopen van de competitie. Elk competitie spelend lid is verplicht zijn opgelegde taak met betrekking tot vrijwilligerswerk te voldoen. Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen en dit te melden bij het (wedstrijd)bestuur. Wanneer er onvoldoende vrijwilligers zijn om een competitieteam in stand te houden, zal het bestuur moeten beslissen deze (tijdelijk) niet in te schrijven in de lopende competitie of wedstrijden af te zeggen met alle gevolgen van dien.

10.3 Op het wedstrijdformulier kan worden aangegeven welke vrijwilligerstaken de voorkeur hebben voor een jeugdlid en/of zijn/haar ouders/verzorgers. Het bestuur zal deze taken op basis van first come first serve verdelen. Leden welke geen keuze hebben ingevuld zullen worden ingedeeld door het bestuur. Het lid of de ouder/verzorger is verantwoordelijk voor het vervullen van de geplande taken. Een schema voor deze taken zal, indien nodig, worden gedeeld door het bestuur of door de door het bestuur aangewezen persoon/personen.

10.4 Jeugdleden mogen pas vanaf 14 jarige leeftijd optreden als scheidsrechter. Competitiespelers van U16 en hoger kunnen verplicht worden gesteld aan het deelnemen van de BS2 cursus over de basis van het scheidsrechter zijn. Deze cursus wordt op locatie van de vereniging gefaciliteerd.

10.5 Het bestuur ziet erop toe dat leden en ouders/verzorgers van jeugdleden nooit onervaren of zonder begeleiding op het veld staan. Zij zullen zorgen voor de nodige cursussen en/of begeleiding. Van zowel leden als eventuele ouders/verzorgers wordt verwacht actief deel te nemen aan dergelijke cursussen en/of begeleiding.

10.6 Elk lid is verplicht competitiewedstrijden in compleet wedstrijdtenue van Basketbalvereniging M.A.C. Delfzijl te spelen. Leden en/of ouders/verzorgers van leden zijn voor, tijdens en na de wedstrijd verantwoordelijk voor het aan hun toegewezen wedstrijdtenue. Voor de U8/U10/U12/U14/U16 teams wordt gewerkt met een team-tas. Bij grote schade (onleesbaar rugnummer, scheuren, etc.) zijn de leden of ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de kosten van reparatie of vervanging. Wees dus zuinig op het wedstrijdtenue.

10.7 Bij thuiswedstrijden ben je minimaal 30 minuten van tevoren aanwezig. Dit geldt voor alle spelers, scheidsrechters en tafelaars; zij maken de zaal samen wedstrijd-klaar. Na de laatste wedstrijd van de dag ruimen zij het veld ook weer op. Bij uitwedstrijden krijg je van de coach die bij die wedstrijd meegaat te horen hoe laat er wordt vertrokken. Tenzij anders aangegeven, wordt er verzameld bij sporthal waarbij normaliter getraind wordt.

10.8 Op het veld gaan we respectvol om met de materialen en de tegenstanders. Een eigen coach of een van de scheidsrechters heeft het recht om je te verwijderen van het veld indien hij/zij dat nodig vindt.- Einde -