Huishoudelijk Reglement

Artikel 1: Elk lid van de vereniging verplicht zich tot het betalen van contributie. Deze contributie is amengesteld uit een maandelijkse bijdrage en bondscontributie.

Artikel 2: Hoogte van de contributiedelen, wijzigingen van de bijdragen en data van ingang worden op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 3: Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt 2 keer per jaar geïnd, te weten in november en februari. Dit moet door de leden zelf overgeboekt worden. Bij de eerste termijn wordt ook de bondscontributie in rekening gebracht.

Artikel 4: Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor een periode van tenminste 12 maanden, bij nieuwe leden tot het einde van het eerste contributie jaar en vervolgens 12 maanden. Bij nieuwe aanmeldingen heeft iedereen 4 trainingen de tijd om tot een lidmaatschapbesluit te komen.

Artikel 5: Het aanmeldingsformulier wordt ondertekend door het nieuwe lid. In geval van minderjarigheid dient ook de handtekening door een van de ouder(s)/verzorger(s) geplaatst te worden.

Artikel 6: Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei dit i.v.m. het samenstellen van de teams voor het volgend seizoen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Als deze opzegtermijn wordt overschreden, vindt automatisch een lidmaatschapsverlenging plaats van 12 maanden, tenzij artikel 10 van dit huishoudelijk reglement van toepassing is.

Artikel 7: De bondscontributie moet bij de eerste termijn betaald worden. Bij niet tijdige betaling wordt het desbetreffende lid de toegang tot training en wedstrijd ontzegd.

Artikel 8: De vereniging kent een bijzondere contributieregeling: Recreantenregeling: Zij betalen een lagere contributie die jaarlijks wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Dit geldt niet voor de bondscontributie.

Artikel 9: Overeenkomstig artikel 6 van de statuten is het bestuur bevoegd een lid voor een periode van ten hoogste 1 maand te schorsen indien “na aanzegging”in strijd met het contributiereglement wordt gehandeld.

Artikel 10: Het bestuur is bevoegd om in individuele gevallen, waar toepassing van dit reglement onredelijkheid of zakelijke onbillijkheid voor één van beide partijen met zich meebrengt, van dit reglement af te wijken.